พช.กรุงเก่า ขานรับนโยบาย ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และปลูกสมุนไพร สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนไผ่ by ยายลี ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนไผ่ by ยายลี ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมการเพาะเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับประชาชนและผู้สนใจ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ เขนยทอง เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับ

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างต่อเนื่อง โดยปลูกผักสวนครัว เช่น กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น พืชสวนครัว พืชสมุนไพร อื่นๆ โดยเฉพาะการปลูกกระชาย และ ฟ้าทะลายโจร เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของโรคไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ จะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย การสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชน รวมถึงประชาชนในจังหวัดฯ ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะการปลูกกระชาย และ ฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือให้ครัวเรือน และชุมชนรอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังแพร่ระบาด รวมทั้งเกิดการพึ่งตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ ขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ให้เกิดความต่อเนื่อง ให้เป็นทั้งแหล่งอาหารและยารักษาโรคต่างๆ รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนคนไทย รอดพ้นผ่านวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกันทั้งประเทศ แล้วเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ เขนยทอง เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พืชสมุนไพร เช่น กระชาย และฟ้าทะลายโจร ได้รับความนิยมเนื่องจากมีการรับรองว่าหากรับประทานฟ้าทะลายโจรไปแล้วนั้น จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย สามารถรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงได้ขยายแนวคิดการปลูกพืชสมุนไพรให้กับประชาชนในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน เมื่อได้รับทราบถึงนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปลูกพืชสมุนไพรประจำบ้าน จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ และจังหวัดฯ ในการสนับสนุน ต่อยอด การปลูกพืชสมุนไพรให้กับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพไปพร้อมกัน และคาดหมายว่าประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างมั่นคง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนประชาชนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างมั่นคงทางอาหาร และพืชสมุนไพร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง และชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ในสถานการณ์โควิด-19 และขอเชิญชวนส่งภาพการปลูกพืชผักสวนครัวให้เครือข่ายของเราในกลุ่ม Facebook ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยา​เมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยวน่าอยู่​ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว​ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา