มท.2 ติดตามความพร้อมการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 ก.ค. 64 สกลนคร/… นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินโครงการที่สำคัญของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แก่ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำพุง บ้านน้ำพุงสามัคคี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 2562) หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย และโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำอูน บ้านพรรณา หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำพุง บ้านน้ำพุงสามัคคี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 2562) หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปติดตามความพร้อมการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำอูน บ้านพรรณา หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มท.2 กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดสกลนครในวันนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และความพร้อมของ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำพุง และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำอูน

ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาคล้ายกัน คือ มีลำน้ำไหลผ่าน ส่งผลให้ตลิ่งริมน้ำถูกกัดเซาะเสียหายเป็นวงกว้าง ประชาชนที่อาศัยใกล้ลำน้ำมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งที่ดินสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และพื้นที่ทำกินได้รับผลกระทบเสียหาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง ปกป้องพื้นที่ของพี่น้องประชาชน ที่ดินของภาครัฐ และเอกชน หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยป้องกันตลิ่งพังได้เป็นอย่างดี มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ประชาชนเกิดความปลอดภัย และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ด้าน นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำพุง บ้านน้ำพุงสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย ความยาว 1,181 เมตร ประกอบด้วย งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเรียงหิน สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ คันหิน และคันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนทิ้งหินใหญ่จรดดินเดิม พร้อมงานก่อสร้างอัฒจันทร์ คสล. จำนวน 1 แห่ง งานระบายน้ำจากหลังเขื่อนออกหน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง และงานก่อสร้างบันได คสล. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อกุมภาพันธ์ 2564 และจะมีการขอรับการสนับสนุนโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำพุง บ้านน้ำพุงสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย ช่วงต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2566 ความยาว 2,000 เมตร

ส่วนโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอูน เทศบาลตำบลพรรณานิคม ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม ความยาว 2,391 เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเสาเข็ม สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ คันหิน คสล. และคันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนทิ้งหินใหญ่ พร้อมงานก่อสร้างรางระบายน้ำหลังเขื่อนออกหน้าเขื่อน จำนวน 1 แห่ง และงานก่อสร้างบันได คสล. จำนวน 10 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จ กันยายน 2565 และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2566 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอูน บ้านพรรณา หมู่ที่ 2 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม ความยาว 2,000 เมตร ช่วงต่อเนื่องต่อไป