พช.อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี และสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร ตำหรับสูดดมไอน้ำยาสุม (รมไอน้ำ) สู้ภัยโควิด-19 เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และแปลงนายชัยยงค์ ศรีรัดดา หมู่ที่ 3 บ้านกุดเต่า ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ รูปแบบ 1:2 ประเภท ดินร่วนปนทราย

โดยการเอามื้อสามัคี มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1.การแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตนฯ

2.ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์รอบ รพสต.บ้านหนองหว้า

3.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก มอบชุดปันสุข และชุด PPE เพื่อส่งต่อจุดพักคอยฯ อำเภอหนองพอก

4.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ ปลูกต้นรวงผึ้ง/ปลูกป่า 5 ระดับ ปล่อยพันธ์ุปลา ทำแซนวิชเพื่อเป็นอาหารปลา
ห่มดิน ตำหรับ สูดดมไอนำ้ การต้มสมุนไพร ยาสม(รมไอน้ำ)แก้หวัดโดยวิทยากรจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

การกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมฯ จาก นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอหนองพอก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ทีมวิทยากรจาก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และ ครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 เพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา พช.ร้อยเอ็ด

นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช จากทางรัฐบาลผ่านกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 217,193,890 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดทั้งสิ้น จำนวน 1415 แห่ง โดยแบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) 2 แห่ง และพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) 1,413 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 272 แห่ง พื้นที่ 3 ไร่ 1,141 แห่งและโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 39,136,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 659 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 500 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 159 แห่ง

และโอกาสนี้ นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ได้เปิดเผยว่า “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการบริหาร แบบคนจน โดยเริ่มจากใครมีอะไรก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งความสามัคคีนี้เองจะทำให้ประเทศชาติของเราได้หลุดพ้นวิกฤติหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจ วิกฤติภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิกฤติความขัดแย้งทางสังคม และวิกฤติโรคระบาดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ โดยเฉพาะภัยจากโควิด-19 ในปัจจุบัน” และเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายอำเภอหนองพอก กล่าว

นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก เปิดเผยว่า อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 21 แปลง พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 65 แปลง รวม 86 แปลง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 28 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 6 แปลง รวม 36 แปลง รวมทั้งหมด 122 แปลง ผลการดำเนินการขุดเรียบร้อย 119 แปลง และอยู่ระหว่างการขุด 3 แปลง และกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร เพื่อสู้ภัย โควิด 19 ด้วย และขอบคุณ ทุกภาคีที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ด้านเจ้าของแปลง ที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ เผยว่า “ตนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ และจะมุ่งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ดังคำกล่าวที่ว่า “เดินตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” และมีความภาคภูมิใจที่จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่แปลงของตนเอง และขอขอบคุณรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และการเอามื้อสามัคคี เจ้าของแปลง กล่าวปิดท้ายด้วยความปลื้มใจ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด