จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสันต์ สร้อยแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งเข้าร่วมประชุม
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2564 ว่าฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นประมาณกลางสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2564

โดยปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้ว และในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่อยู่ติดริมแม่น้ำ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร เพื่อให้มีความพร้อม ลดความเสี่ยง สามารถบูรณาการมาตรการ แนวทาง แผนงาน ในการปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเน้นย้ำการปฏิบัติ ในเตรียมการ ขุด ลอก คู คลอง เก็บกวาดวัชพืชต่าง ๆ ที่ขัดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช่วงฤดูฝนและมรสุมประกอบกับเครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ประตูระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ ที่อยู่ในความดูแลขอให้ทำการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุและเขียนป้ายกำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถประสานได้โดยตรงเมื่อเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบซักซ้อมแผนกำหนดพื้นที่อพยพเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สามารถควบคุมได้ และประสานผู้ดูแลพื้นที่ไม่ให้พื้นที่อพยพทับซ้อนกับพื้นที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 อีกทั้งการประสานงานกับเครือข่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สามารถประสานความร่วมมือกันได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งเป็นไปมาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th