พช.กรงปินัง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จงหวัดยะลา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. อำเภอกรงปินัง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ หมู่ที่ 1 – 4 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธานกิจกรรม kick off เอามื้อสามัคคี ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงของนายมาดีเย๊าะ แฉะ หมู่ที่ 2 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยนางสาวดาเรศ ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรม ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ปราชญ์ชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

นายอำเภอกรงปินัง กล่าวว่า โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. เป็นการน้อมนำแนวทางตามหลักทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานเพื่อคนไทย และความมั่นคงของประเทศ เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สำหรับพี่น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การลดรายจ่ายสามารถทำแบบง่ายๆ โดยการปลูกพืชผักสวนครัว อยากจะกินอะไรให้ปลูกอย่างนั้น และนำมาแลกเปลี่ยนกัน รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเอง ที่สำคัญเราจะต้องมีการออมเงิน จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน และอยากเห็นพี่น้องตำบลปุโรงช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาครัวเรือนของตนเอง ที่สำคัญในช่วงเวลานี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่ระบาดอย่างหนัก ขอให้ทุกท่านช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับวัคซีนด้วย

พัฒนาการอำเภอกรงปินัง กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการ รวมถึงครัวเรือนต้นแบบที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยเปิดเผยว่า กิจกรรมเอามื้อสามัคคีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตำบลปุโรงได้งบประมาณมาทั้งสิ้น 60,000 บาท ดำเนินการ 4 จุดๆละ 15,000 บาท ซึ่งได้จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแล้ว ดังนี้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงของนายมะดีเยาะ แฉะ หมู่ที่ 2 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงของนายฆอรอเฮง ดอฆอ หมู่ที่ 3 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงของนายมะสาวกี ยีสะเอะ หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงของนางสตีหะวอ มะลี หมู่ที่ 4 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในแปลงครัวเรือนต้นแบบ ได้แก่ การสาธิตทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ การปล่อยพันธุ์ปลา การปลูกพืชผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ นอกจากนี้พัฒนาการอำเภอกรงปินัง ได้กล่าวขอบคุณอีกครั้งสำหรับส่วนราชการที่สนับสนุนวัสดุต้นกล้าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ได้แก่ ประมงอำเภอ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาที่ดิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขอให้ทุกคนน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

สำหรับนายมะดีเยาะ แฉะ และนายฆอรอเฮง ดอฆอ เจ้าของแปลงพื้นที่ 1 ไร่ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง ที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้มอบให้ครัวเรือนในพื้นที่ ซึ่งทั้งสองคนบอกว่าจะพัฒนาแปลงแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแบ่งปันอาหารให้กับคนในหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ภายในแปลงก็จะมีแปลงผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือ พริกแตงกวา ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น อนาคตจะปลูกพืชสมุนไพรเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง ข่า เพราะเป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยป้องกัน เสริมสร้างภูมิต้านทานของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2021/07/16/pinang-325/