กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คุมเข้มเดินทางน้ำปลอดภัย ห่างไกลโควิด – 19

กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2564 โดยอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานการประชุม VDO Conference สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขตและสาขา พร้อมด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานหลักในการตรวจตรา ควบคุม และดูแลการเดินเรือและการสัญจรทางน้ำให้มีความปลอดภัย จึงได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 พร้อมออกมาตรการป้องกันความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกัน

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดตั้งศูนย์จำนวน 2 ศูนย์ ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และศูนย์ควบคุมการเดินเรือ ณ กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในส่วนภูมิภาค จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำรวมจำนวน 49 ศูนย์ ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 จำนวน 7 ศูนย์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จำนวน 41 ศูนย์ และศูนย์การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ศรีราชา จำนวน 1 ศูนย์

พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุม กำกับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กำลังอัตรากำลังพล กรมเจ้าท่าได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ทั้งสิ้น จำนวน 958 คน เรือรักษาการณ์ 46 ลำ แยกเป็นส่วนกลาง จำนวน 175 คน เรือรักษาการณ์ จำนวน 6 ลำ ส่วนภูมิภาคจำนวน 783 คน เรือรักษาการณ์จำนวน 40 ลำ และได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เน้นย้ำให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของเรือ อาทิ ตรวจสภาพตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ และใบอนุญาตคนประจำเรือที่ถูกต้อง ในส่วนของผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ให้ตรวจสอบความพร้อมของโป๊ะเทียบเรือ อุปกรณ์พวงชูชีพ ไฟแสงสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ ป้ายแสดงจำนวนผู้โดยสารบนโป๊ะเทียบเรือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ได้เข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครอง โป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในการเดินทางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร หากประชาชนท่านใดพบเห็นความไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งสายด่วนความปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่า หมายเลข 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง
____________________________

16 กรกฎาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th