นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่จริง และเตรียมความพร้อมสำหรับจะเปิดการประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการโครงการสนามกอล์ฟบางพระ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่จริง และเตรียมความพร้อมสำหรับจะเปิดการประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการโครงการสนามกอล์ฟบางพระ ซึ่งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. 350 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเนื้อที่ประมาณ 633-3-34 ไร่ โดยสนามกอล์ฟบางพระ เป็นสนามกอล์ฟเก่าแก่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย สร้างในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ต่อมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการต่อ ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2560 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการขอคืนที่ดินราชพัสดุแปลงนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อนำมาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านสังคมตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะนำมาเปิดประมูลซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเข้ารัฐให้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ซึ่งการเปิดประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ได้รับสิทธิการประมูลต้องชำระให้ทางราชการ มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์ขั้นต่ำ 283,893,430 บาท โดยชำระเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือแบ่งชำระเป็นรายงวด 5 งวด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3

2. ค่าเช่ารายปี ปีแรก 12,824,606 บาท โดยจะปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 ทุก 3 ปี

3. ค่าส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายทุกปีตลอดอายุสัญญา

4. ปรับปรุงสนามกอล์ฟบางพระ ไม่น้อยกว่า 18 หลุม มูลค่าไม่ต่ำกว่า 160,000,000 บาท

5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงแรม สโมสร ที่พักแคดดี้ และอาคารอื่นๆ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท

6. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ (Golf Academy) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,760,000 บาท

โดยกรมธนารักษ์ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดให้เอกชนที่สนใจซื้อซองเอกสารประมูลได้ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น ถึง 15:00 น เว้นวันหยุดราชการ และยื่นซองเอกสารในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น. -15.00 น. ณ กรมธนารักษ์