อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งเร่งขุดลอกพื้นที่ภาคอีสาน รองรับมาตรการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ บริเวณแม่น้ำสงคราม ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และลำน้ำแอก ตำบลหนองค่าย ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกันเพื่อรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน สอดคล้องกับความต้องการในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร และการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกฯ แม่น้ำสงคราม ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จตามแผน โดยใช้เครื่องจักรเป็นรถขุด ขก.5 และรถขุดตักดินเช่าเอกชน มีนายสุรศักดิ์ แก้วบุญศรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ขุดลอกตั้งแต่กิโลเมตรที่ 427+500 ถึง กิโลเมตรที่ 430+650 ระยะทาง 3,150 เมตร ขุดลอกร่องน้ำ ให้ได้ความกว้าง 20-40 เมตร ขุดลอกระดับก้นร่องลึกประมาณ 155 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 91,666 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 86 วัน ปัจจุบันขุดลอกได้ระยะทาง 2,966 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 86,660 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.5

และหน่วยปฏิบัติงานพื้นที่แห่งใหม่ บริเวณลำน้ำแอก ตำบลหนองค่าย ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยใช้เครื่องจักรเป็นรถขุด ขก.2 และ รถขุดตักดินเช่าเอกชน มีนายศิริศักดิ์ ศุภผล นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 ขุดลอกตั้งแต่กิโลเมตรที่ 5+300 ถึง กิโลเมตรที่ 1+400 ระยะทาง 3,900 เมตร ขุดลอกร่องน้ำให้ได้ความกว้าง 20-30 เมตร ขุดลอกระดับก้นร่องลึกประมาณ 139 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 83,100 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 82 วัน โดยขุดลอกเพื่อเพิ่มความกว้างและความลึกของร่องน้ำ เพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหากระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ปัจจุบันขุดลอกได้ระยะทาง 199 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 3,746 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.50

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ได้มีแผนดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แม่น้ำสงคราม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ลำบางบอน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ลำน้ำแอก อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และลำสะแทด อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ การปฏิบัติงานถึงเดือนมิถุนายน 2564 ขุดลอกตามแผนได้ปริมาณ 768,466 ลูกบาศก์เมตร จากแผน 1,094,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นผลงานร้อยละ 70.24 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เร่งเดินหน้าภารกิจขุดลอกอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำให้เป็น แหล่งน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

“..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน..”
———————————————
16 กรกฎาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th