ตามที่ได้มีกระแสข่าว เรื่อง สภากาชาดไทยจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 Moderna 1 ล้านโดส

Featured Video Play Icon

โดยจะดำนินการฉีดให้ฟรีให้กับประชาชน นั้น สภากาชาดไทย ขอเรียนชี้แจงว่า สภากาชาดไทยได้รับการประสานจากองคการเภสัชกรรมว่า ได้สำรองวัคซีนโควิด-19 Moderna 1 ล้านโดส ให้แก่สภากาชาดไทย ซงต่อมาสภากาชาดไทยได้มีหนังสือยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna ภายใต้เงื่อนไขที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด ซึ่งคาดว่า สภากาชาดไทยจะไดรับวัคซนโควิด-19 Moderna ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565 โดย สภากาชาดไทยมีแผนการที่จะนำวัคซีนโควิด -19 Moderna ไปฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยส่วนหนึ่งสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการฉีดเองอีกส่วนหนึ่งส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐที่ตองการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และที่เหลือส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด รวมทั้งต้องจัดทำแผนการฉีดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลงนามรับรองมายังสภากาชาดไทย จึงจะจัดสรรวัคซีนโควิด-19 Moderna ให้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับวัคซีนโควิด-19 Moderna ตามที่สภากาชาดไทยจัดสรร ตองนาวัคซนไปฉีดโดยไม่คิดมูลค่า และห้ามจำหน่ายต่อ ทั้งนี้

ขอเชิญชวนบริจาคให้แก่ “กองทุนกาชาด เพื่อการจัดซอวัคซีน และยาโควิด -19 สำหรับประชาชน”