#เพชรบูรณ์พอเพียง #เดินหน้าขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน

#เพชรบูรณ์พอเพียง #เดินหน้าขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ มูลนิธิรักษ์ป่าสัก และภาคีเครือข่าย ชวนคนเพชรบูรณ์ปลูกและใช้พร้อมแบ่งปันสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร และขิง/ ขมิ้น/หอม/กระเทียม ต้านภัยโควิด – 19

15 กรกฎาคม 2564 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายณรงณ์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร และแปรรูปสมุนไพร ต้านภัยโควิด – 19 โดยมี นายเทพ เพียมะลัง ประธานมูลนิธิรักษ์ป่าสัก และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิรักษ์ป่าสัก บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน ด้านความมั่นคงด้านอาหาร โดยต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกและ แปรรูปสมุนไพรต้านภัยโควิด – 19 โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ และมูลนิธิรักษ์ป่าสัก ในการรณรงค์การปลูกพืชสมุนไพร และให้ความรู้ในการผลิตสมุนไพรไทย โดยมีวิสาหกิจชุมชน ฅนรักษ์ป่าสัก เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรและผลิตสมุนไพร ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้

๑. รณรงค์การปลูกผัก สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร และขิง/ ขมิ้น/หอม/กระเทียม จำนวน ครัวเรือนละอย่างน้อย ๑ ต้น ในพื้นที่ ๑๑ อำเภอ ๑๑๗ ตำบล

๒. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในจังหวัดทุกภาคส่วน มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ และมูลนิธิรักษ์ป่าสัก และมอบหมายให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฅนรักษ์ป่าสัก เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชสมุนไพร และผลิตสมุนไพรให้กับประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดมอบแคปซูลสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน ๔,๐๐๐ แคปซูล ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิรักษ์ป่าสัก บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน