ชป.ชี้แจงถนนคันคลองส่งน้ำตำบลฉลุง จังหวัดสตูล ชำรุด เหตุรถบรรทุกหนักเกินพิกัดวิ่งผ่าน

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ข้อเท็จจริง ในการดำเนินโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ที่เกิดความเสียหายหลังการก่อสร้าง นั้น

นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการชลประทานสตูลได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเป็นทางสัญจรของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีคัดเลือกตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างตามมาตรฐานงานทดสอบของกรมชลประทานโดยฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานชลประทานที่ 16 และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 จังหวัดสงขลา

สำหรับสาเหตุของถนนคันคลองชำรุดเสียหาย นั้น เกิดจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานที่ถนนคันคลองชลประทานจะรับน้ำหนักได้วิ่งผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ถนนเกิดการทรุดตัวของผิวจราจรเป็นหลุมและแตกร้าวในเบื้องต้นโครงการชลประทานสตูล ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบและมีหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19)ในปัจจุบัน ทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 หากมาตรการคลี่คลายลงจะเร่งเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทาน  ได้ทำการประชาสัมพันธ์ พร้อมติดป้ายแจ้งเตือน รวมทั้งกำหนดชนิดของยานพาหนะที่สามารถสัญจรบนคันคลองได้ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วมกัน พร้อมบันทึกความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินราชการ เพื่อรายงานให้หน่วยงานระดับจังหวัดรับทราบต่อไป

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16 กรกฎาคม 2564