ตลาด อ.ต.ก.ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14 – 21 กรกฎาคม 2564

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และตามประกาศของ ศบค. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในจังหวัดที่เกิดการแพร่ระบาดระดับสีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และจังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันอย่างเข้มงวดและปฏิบัติตามแนวทางประกาศของทางราชการ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มาโดยตลอด และในช่วงที่การแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นนั้น อ.ต.ก.ได้เร่งดำเนินการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอีกครั้ง เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยตรวจหาเชื้อให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.ต.ก.ทั้งหมด กว่า 1,800 ราย ผลการตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อ Covid-19 จำนวน 143 ราย (ร้อยละ 7.94) ชาวไทยจำนวน 63 ราย จาก 1,600 ราย และแรงงานต่างด้าวจำนวน 80ราย จาก 200 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ติดเชื้อไม่ได้ติดเชื้อจากในพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. แต่เกิดจากการติดเชื้อจากที่พักอาศัยในชุมชน

จากผลการดำเนินการเชิงรุก คณะผู้บริหาร อ.ต.ก. ได้พิจารณาหาแนวทางเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อการบริหารงานและงานบริการประชาชน ดั้งนั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก. ผู้ประกอบการ ผู้ช่วยค้าและร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ อ.ต.ก.ขอประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14 – 21 กรกฎาคม 2564 ยกเว้น ร้านโครงการหลวง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ยังคงเปิดให้บริการปกติ

ทั้งนี้ ระหว่างปิดให้บริการชั่วคราว อ.ต.ก.ยังคงดำเนินมาตรการป้องกัน ตามหลักสุขาภิบาลตลาดอย่างเคร่งครัด และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้

1. จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อล้างทำความสะอาดสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่ อ.ต.ก. ทั้งหมด อาทิ ตลาดสด ตลาดสินค้าเกษตร ตลาดน้ำ อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ จุดรับบัตรเข้า-ออก

2. ให้ทุกแผงค้าจัดเก็บสิ่งของออกจากพื้นที่ โดยเปิดให้เป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

3. ทำความสะอาดทุกร้านค้า ท่อระบายน้ำให้สะอาด ปลอดเชื้อโรค

4. จัดระเบียบภายในร้านค้า วางสินค้าให้เป็นระเบียบ เหมาะสมและสวยงาม

5. เกษตรกรผู้ค้าและผู้ช่วยค้าทุกคน ต้องเตรียมผลตรวจแสดงแก่เจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ว่าผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อแล้ว จึงจะสามารถเข้ามาจำหน่ายสินค้าในตลาดสด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน ได้

6. เช็ดล้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงาน อ.ต.ก. ทุกวัน ล้างเครื่องปรับอากาศ พ่นยาฆ่าเชื้อ

7. ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

https://www.facebook.com/ortorkormarket/photos/a.458463177504781/6293672890650418/