พัฒนาชุมชน นครศรีฯ ชวนปลูก “กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น ฟ้าทลายโจร และกระชาย” สร้างเกราะป้องกัน สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 28 กรกฎาคม 2564) และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิถุนายน 2564) และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี kick off ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกพืชสมุนไพร โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอนาบอน เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุนันทา ทองคลอด พัฒนาการอำเภอนาบอน กล่าวรายงาน ในการนี้ นางเบญจมาศ เอสะนาชาตัง นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาบอน จิตอาสา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านหนองตาม หมู่ที่ 10 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหนองตาม โดยนายพรสวัสดิ์ รัตนพันธ์ กำนันตำบลนาบอน และประชาชนชาวนาบอน ได้ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมเอามื้อสามัคคี kick off ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกพืชสมุนไพร บริเวณริมถนนในหมู่บ้าน “ถนนสวยด้วยผักสวนครัว” ซึ่งบ้านหนองตาม หมู่ที่ 10 ตำบลนาบอน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองตาม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 นครศรีธรรมราช ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนสัมมาชีพ มอบพันธุ์พืชสมุนไพร และผักสวนครัว

ในเวลาต่อมา นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะ ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืชสมุนไพร เช่น กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น พืชสวนครัวอื่น ๆ และพืชสมุนไพร โดยเฉพาะ ขิง ตะไคร้ โหระพา บวบ รวมถึงฟ้าทลายโจร และกระชาย ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของ นายสมพงษ์ ร่างเล็ก เจ้าของแปลงพื้นที่ 1 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว รอบแรก ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ได้มีการขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ดำเนินการในทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563

เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างทีมนักพัฒนา 3 ประสานในระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (รอบ 2)” กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืน ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด จำนวน 218,601 ครัวเรือน ก่อให้เกิดสร้างรายได้ และลดรายจ่าย จนเกิดเป็นภาพความสำเร็จ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ การแบ่งปัน” เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไปด้วยกัน

จากผลสำเร็จของระยะที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน จึงมองไปข้างหน้าที่จะต่อยอดให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยจะขับเคลื่อนการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 (ต่อเนื่อง) โดยการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เช่น กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น พืชสวนครัว อื่นๆ โดยเฉพาะ ขิง ตะไคร้ กะเพรา โหระพา บวบ รวมถึงพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา และพริกให้ครบทุกบ้าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุนไพรไทย นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ เช่น กระชาย พบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ ฟ้าทะลายโจร โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่ามีสารแอนโดกราโฟไลด์ ที่สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยให้รับประทานฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลน์ วันละ 180 มิลลิกรัม เป็นเวลา 5 วัน จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่า สมุนไพรไทยมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย ที่สามารถนำมาช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนรอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว รวมถึงพืชสมุนไพรให้ครบทุกบ้าน ช่วยกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และขอเชิญชวนส่งภาพการปลูกพืชผักสวนครัวแบ่งปันแรงบันดาลใจให้พี่น้องของเราในกลุ่ม Facebook ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สพจ.นครศรีธรรมราช ภาพ/ข่าว