จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประกวดหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ร่วมลงพื้นที่ ดำเนินการประกวดฯ

โดยมีนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลสนับสนุนการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริฯ และ เพื่อปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของประชาชน ท้ายสุดเพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้นำแนวพระราชดำริฯไปปฏิบัติจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยอำเภอดอยสะเก็ดมีหมู่บ้านรอบศูนย์ เข้าประกวดและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯในวันนี้จำนวน 5 บ้าน ดังนี้

1. บ้านต้นผึ้ง หมู่ 7 ต.แม่โป่ง มีนายวิชัย เป็งเรือน ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นผึ้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน นำเสนอข้อมูล บ้านต้นผึ้งได้คัดเลือกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมู่บ้านได้มีจุดเด่นในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกลุ่มวิสาหกิจบ้านต้นผึ้ง ได้นำใบไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนเช่น ใบตองตึง มาทำเป็นถ้วย จาน และกระถางใบไม้ในการจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน

2. บ้านแม่ดอกแดง หมู่ 1 ต.เชิงดอย มีนายมงคล ชัยวุฒิ กำนันตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน นำเสนอข้อมูล โดยบ้านแม่ดอกแดงได้นำเสนอด้านสังคม ซึ่งหมู่บ้านนี้มีความหลากหลายชาติพันธุ์ และโด่ดเด่นในเรื่องของการดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนถึงตาย

3. บ้านป่าไผ่ หมู่ 2 ต.แม่โป่ง มีนายมนตรี ทิศลังกา พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน นำเสนอข้อมูล โดยได้นำเสนอด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากหมู่บ้านมีความโด่ดเด่นเรื่อง การเกษตร พืชผลการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่คนในหมู่บ้านได้ปฏิบัติมายาวนาน

4. บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ 1 ต.แม่โป่ง มีนายมนูญ เทศนำ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน นำเสนอข้อมูล โดยได้นำเสนอด้านเศรษฐกิจ โดยหมู่บ้านได้มีจุดเด่นในเรื่องของกลุ่มอาชีพ เช่น การแปรรูปชาเชียงดา การทำสบู่ แชมพู กล้วยฉาบ เพื่อจำหน่าย เป็นอาชีพของคนในชุมชน

5. บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ 9 ต.แม่โป่ง มีนายสง่า พรหมษา พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน นำเสนอข้อมูล โดยได้นำเสนอด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความโดดเด่นเรื่องธรรมชาติที่คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล มีการบวชป่า ที่เป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมา

จากการนำเสนอของทั้ง 5 หมู่บ้าน พบว่าแต่ละหมู่บ้านมีความโดดเด่น ที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านนั้นๆเป็นหลัก เช่นถ้าอยู่ใกล้เขตป่าก็จะมุ่งเน้นลักษณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หากเป็นพื้นที่ราบลุ่มก็จะเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ แต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เป็นสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต มีกิน มีใช้ สร้างรายได้ และแบ่งปัน กันในชุมชน หมู่บ้าน ของตนเอง

#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน