🚨พช.นครพนม ขับเคลื่อน “ถนนกินได้” หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19🦠

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางสุภาพร ศรีประทุม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (พัฒนากร) ขับเคลื่อนกิจกรรม “ถนนกินได้” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ”นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) จุดนำร่องตำบลศรีสงคราม ณ บ้านยางงอย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยพัฒนากรตำบลร่วมกับชุมชนการกำหนดพื้นที่ริมถนนของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งกระจาย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ พืชผักสวนครัวในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยกำหนดปลูกพืชผักกินได้/สมุนไพรริมถนน ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่มีเจ้าของ ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาสามารถเก็บไปบริโภคได้ตามความจำเป็น โดยวันนี้ชุมชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมถนนระยะทางประมาณ 150 เมตร ปลูกผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน รวมถึงพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ไพล มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา แค ผักแพว แมงลัก มะเขือ ฯลฯ

🎯ในการนี้ จังหวัดนครพนม ได้รณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างครัวชุมชน / ถนนกินได้ และกองทุนเมล็ดพันธ์หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆหลายโรครวมทั้งโควิด19 อย่างกระชาย ขิง ฟ้าทลายโจร หากทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้อย่างปลอดภัย และต่อเนื่องจนเป็นนิสัยหรือวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยอำเภอศรีสงครามกำหนดเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการกำหนดจุดนำร่องสร้างครัวชุมชน/ถนนกินได้ ระดับอำเภอ/ตำบล รวม 10 แห่ง ดังนี้
🚩จุดนำร่องระดับอำเภอ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอศรีสงคราม (ข้างชมรม ผรส.อำเภอศรีสงคราม ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564

⏰- วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ปรับพื้นที่และเตรียมแปลงสำหรับการปลูก

⏰- วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร่วมกันปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำมา เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะกรูด มะนาว แค ฯลฯ

🚩จุดนำร่องระดับตำบล จำนวน 9 ตำบลๆละ 1 แห่ง กำหนดแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

🎯ต.ศรีสงคราม (บ.ยางงอย ม.3) วันที่ 15-ก.ค.-64

🎯ต.นาเดื่อ (บ.อีอูด ม.3) วันที่ 20-ก.ค.-64

🎯ต.บ้านเอื้อง (บ.หนองผือ ม.11) วันที่ 22-ก.ค.-64

🎯ต.สามผง (บ.ศรีเวินชัย ม.6) วันที่ 24-ก.ค.-64

🎯ต.ท่าบ่อสงคราม (บ.ดอนสมอ ม.1) วันที่ 23-ก.ค.-64

🎯ต.บ้านข่า (บ.นาหนองยาว ม.7) วันที่ 29-ก.ค.-64

🎯ต.นาคำ (บ.เหล่า ม.4) วันที่ 21-ก.ค.-64

🎯ต.โพนสว่าง (บ.โพนขาว ม.3) วันที่ 27-ก.ค.-64

🎯ต.หาดแพง (บ.อ้วน ม.4 “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562”) วันที่ 28-ก.ค.-64

📸ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565