มท.2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ

โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และนายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายสรุปโครงการ สำหรับโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1 ,ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบถนนและระบบระบายน้ำในเขตชุมชนเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง