ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน สนองพระราชดำริในการขยายพันธุ์ปลาคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหาร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน จำนวน 70 คู่ เพื่อขยายพันธุ์และปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา และกำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทานร่วมกับพันธุ์ปลาไทยน้ำจืดเพื่อสนองพระราชดำริอีกครั้ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะอิน (หลังเก่า) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสนับสนุนให้ปล่อยพันธุ์ปลาโดยเฉพาะพันธุ์ปลาไทยในแม่น้ำ 4 สายหลัก และลำคลองสาขา เพื่อให้ประชาชนชาวอยุธยามีแหล่งอาหารโปรตีนที่สมบูรณ์และยั่งยืน

จากพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” จึงเป็นที่มาของโครงการขนย้ายปลาเทโพพระราชทานเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามโครงการในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภเป็นคำถามว่า “ปลาไทยหายไปไหน” จึงมีพระราชดำริ ให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยให้กลับมา และอนุรักษ์ปลาหายากไว้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพ่อแม่พันธุ์ปลาเทโพ ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับกรมประมง รับสนองพระราชดำริ โดยยึดถือว่าการปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ควรเป็นปลาไทยที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ออกลูกออกหลานได้เอง รวมทั้งคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตและการแพร่ขยายพันธุ์ปลา จำนวน 1,000 ตัว ซึ่งให้ดำเนินการปล่อยในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก และแม่น้ำสายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ จะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ทำการเพาะขยายพันธุ์ และปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาเทโพในแหล่งน้ำธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

โดยพิธีในวันนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำจิตอาสาพระราชทาน พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัด นายวุฒิพงศ์ กะสินัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และนายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพศิน วีระสัย เกษตรกรอำเภอมหาราชผู้เลี้ยงปลาเทโพพระราชทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทานในครั้งนี้

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th