อธิบดีเจ้าท่า เผยขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำภาคเหนือได้ตามแผน พร้อมผลักดันพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยความคืบหน้าผลการดำเนินการขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ แม่น้ำวัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกัน เพื่อรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน สอดคล้องกับความต้องการในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร และการรักษาสภาพแวดล้อม ทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำวัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ใช้เครื่องจักรเป็นรถขุด ชม.8 และ รถขุด ชม.11 มีนายสุรชัย ใยดี นายช่างโลหะชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยขุดลอก ฯ เริ่มขุดลอก ตั้งแต่ กิโลเมตร 268 + 150 ถึง กิโลเมตร 265 + 550 ระยะทาง 2,550 เมตร ขุดลอกร่องน้ำให้ได้ความกว้าง 40 – 50 เมตร ระดับก้นร่องลึกประมาณ 242.00 – 244.00 เมตร (จากระดับทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 60,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน ปัจจุบันผลการดำเนินการ ได้ 44.88% เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากความตื้นเขินของแม่น้ำ จากตะกอนทรายและวัชพืช ทำให้การกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ำในการทำเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกแม่น้ำวัง ได้แก่ โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 โรง พื้นที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม ประมาณ 1,500 ไร่ และใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน ประมาณ 800 ครัวเรือน คาดแล้วเสร็จตามแผน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและตลอดทั้งปี

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ได้มีแผนดำเนินการการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิแม่น้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แม่น้ำลาว อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย แม่น้ำสาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แม่น้ำจาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และแม่น้ำยม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปัจจุบันขุดลอกได้ปริมาณ 708,795 ลูกบาศก์เมตร จากแผน 900,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นผลงานร้อยละ 78.75 ถือได้ว่าผลงานอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองธรรมชาติ ที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ โดยจัดทำแผนงานเพื่อขอรับงบประมาณดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนและร่วมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เร่งเดินหน้าภารกิจขุดลอกให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำให้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

“..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน..”
———————————————
15 กรกฎาคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285

E-Mail : Pr@md.go.th