พช.นาหว้า : ผนึกกำลัง หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมนายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า ประธานการเปิดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค ภาคครัวเรือน และเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกิจกรรม“การเอามื้อสามัคคี” มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันในระดับพื้นที่

2. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่

โดยมี นายสฤษดิ์ ไตรตระการเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว เกษตรอำเภอนาหว้า เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลบ้านเสียว ผู้นำชุมชนตำบลบ้านเสียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

ในการนี้ นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 4 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 8 คน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลบ้านเสียว และครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ ทั้ง 6 แปลงได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

กิจกรรมจัดขึ้น ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ ราย นายฉลวย คะสุดใจ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ แบบแปลน

มาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 2 : 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ที่ตั้งแปลงที่ดินอยู่ในเขตหมู่ที่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โดยกิจกรรมในวันนี้ท่านประธาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมปลูกต้นขนุนในแปลงที่ดิน เกษตรอำเภอนาหว้าได้มอบพันธุ์พริก ตะไคร่และต้นลิ่นจี่ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 5 ระดับ และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันด้วยการลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วย

1) การทำน้ำหมักรสจืด การห่มดิน

2) ทำแห้งชามน้ำชาม

3) ปลูกป่า 5 ระดับ การห่มดิน

4) การทำแซนวิชปลา

5) การลงแขกดำนา

พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
Change For Good
กรมการพัฒนาชุมชน ภาพ/ข่าว