Mae Chaem News @พช.เชียงใหม่เดินหน้าจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติฯ ในแปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนและส่งมอบแปลง CLM ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00น.นายเจริญ ศรีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) อำเภอแม่แจ่ม โดยกำหนดดำเนินการ ณ จุด Kick off ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งอำเภอแม่แจ่มดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนอาสาเอามื้อสามัคคี”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ ระดับตำบล (Community Lab Model For Quality Of Life : CLM) แปลง นายสมชาย ยั่งสันติวงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม ในการนี้นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นผู้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา โดยมี นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ มีการส่งมอบแปลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล(Community Lab Model For Quality Of Life : CLM) พื้นที่ตำบลปางหินฝน ซึ่งได้รับการสนับสนุนการปรับพื้นที่จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 (นพค.32 เชียงดาว) โดยมีพันเอกจิรายุ จิตธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทนในการส่งมอบฯ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย

1. การมอบภาพวาดฝีพระหัตถ์โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ให้แก่ประธานศูนย์

2. พิธีมอบศูนย์ CLM ระดับตำบล

3. การมอบเมล็ดพันธุ์ผัก (ตราศรแดง) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนชาวแม่แจ่มปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด-19

4. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี

– การห่มดิน เพื่อสร้างความชุ่มชื่นแก่ผืนดิน/ต้นไม้

– การทำแซนวิชปลา

– การปลูกต้นไม้ (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)

– ปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิด 19

– การทำปุ๋ยหมักรสจืด

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์และการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน ภาพ/ข่าว