พช.ลำปางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ การส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ ” สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” อย่างต่อเนื่อง

พช.ลำปางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ การส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ ” สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีการพัฒนาต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ กลุ่ม/ องค์กรการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองและผ้าพื้นถิ่นเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลท่าผารองนายกเทศมนตรี และบุคลากรเทศบาลตำบลนท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย
“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดินตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย และร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยผ้าพื้นเมือง และผ้าพื้นถิ่น โดยการแต่งกายชุดผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งนอกจากเป็นการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการ กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
…………………………………….
ภาพ & ข่าว : กรมการพัฒนาชุมชน