ประชาชนและผู้ประกอบการร่วมมือมาตรการคืนแรก หลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประกาศขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหสถาน 21.00 น. – 04.00 น.

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ก.ค. ต่างเข้าใจว่าไม่ได้เป็นคำสั่งบังคับ และยินดีปฏิบัติตามเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ค่ำวันที่ 13 ก.ค.64 เป็นคืนแรกที่ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงนามในประกาศขอความร่วมมือประชาชน และผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในการปฏิบัติ ได้แก่ ไม่ออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2564 นี้

แม้ว่าพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด แต่เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ติดกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี อันเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งจังหวัดทั้งสองได้ใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการขั้นสูงสุดแล้ว แต่เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกัน และได้มีกิจกรรม การติดต่อ การค้าขายระหว่างกันมาโดยตลอด การควบคุมขั้นสูงสุดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี โดยไม่มีการควบคุมสูงสุด เช่นเดียวกันในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีความเสี่ยงที่ประชาชนของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการกำหนดห้ามในบางประเภทกิจการหรือเวลาการให้บริการ จะเลือกมาใช้บริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคของจังหวัดข้างเคียง อันเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กับเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอความร่วมมือประชาชน และผู้ประกอบการในการปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ดังนี้

ข้อ 1 ขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น.

ข้อ 2 ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น.

ข้อ 3 ขอความร่วมมือสนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น.

ข้อ 4 ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น.

ข้อ 5 ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าในชุมชน/หมู่บ้าน ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. รวมถึงขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเปิดในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดดำเนินการในระหว่างเวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

ข้อ 6 ขอความร่วมมือให้งดการรับประทานอาหารร่วมกัน งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ซึ่งหลังจากออกประกาศมาเป็นวันแรก เมื่อเวลา 21.00 น. ภาพบรรยากาศบริเวณ ถนนเส้นหน้าวัดใหญ่ชัยมงคล ถึงบริเวณเจดีย์วัดสามปลื้ม การสัญจรบางตา ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ตลอดเส้นทางให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยปิดให้บริการก่อน 20.00 น. จะมีบางส่วนเป็นคนทำงานที่เดินทางกลับบ้าน หลายคนทราบและเข้าใจถึงมาตรการขอความร่วมมือที่ทางจังหวัดออกมาในครั้งนี้ เป็นประกาศขอความร่วมมือ ไม่ได้เป็นคำสั่งบังคับ ที่มีบทกำหนดโทษ ต่างยินดีปฏิบัติตามเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา