รองผู้ว่าอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สะพานข้ามทางรถไฟ บนถนนหลวง 3470 สายภาชี-ท่าเรือ(กม.14+490) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นร่วมกัน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมดาหลา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สะพานข้ามทางรถไฟ บนถนนหลวงหมายเลข 3470 สายภาชี-ท่าเรือ(กม.14+470) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้แทนกรมทางหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนท้องที่ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญ มีโครงข่ายเชื่อมโยงด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางสินค้าอุปโภค – บริโภค และเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆ โดยมีบริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงกับทางรถไฟหลายแห่ง สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการเป็นจุดตัดทางรถไฟอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3470 ที่ กม.14+490 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีชุมชนหนาแน่นทั้งสองข้างทาง และมีทางเชื่อมทางแยกหลายจุดใกล้เคียงกับจุดตัดทางรถไฟ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ การที่กรมทางหลวงได้มีแผนการพัฒนาโครงการจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและอำนวย ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

โดยกรมทางหลวง ได้จัดประชุมสรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลและร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้กรมทางหลวงนำไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ ตำบลจำปา ตำบลเจ้าสนุก และตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะใช้โอกาสนี้ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการที่ชัดเจน ครอบคลุมผลกระทบทุกบริบท ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ให้มากที่สุด ในการดำเนินการศึกษาของโครงการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา