“โคก หนอง นา พามีแฮง” พช.นาตาล จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี พร้อมปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันและบรรเทาโควิด-19

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล พร้อมด้วย นางสาวรัศมี บุดดีวัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวันนชัย ไชยโกฎิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชนและชาวบ้านผู้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชายฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันและบรรเทาโรคโควิด-19 และสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสองห้อง หมู่ที่ 7 และบ้านนาชุม หมู่ที่ 3 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันมอบพันธุ์ไม้ และพืชสมุนไพร พร้อมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านสองห้อง และบ้านนาชุม ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ได้มอบพันธุ์ต้นไม้ และสมุนไพรให้ครัวเรือนพัฒนา และมีกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีการสอนทำน้ำยาล้างจาน อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี เป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง โดยแบ่งหน้าที่วางแผนการเอามื้อสามัคคี เริ่มจากการสร้างความรู้ เตรียมความพร้อมกิจกรรม จากนั้นแบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ซึ่งกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นการเรียนรู้ขั้นตอนตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เช่น การร่วมกันเอามื้อห่มดิน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า 5 ระดับ การปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และพืชเศรษฐกิจ เช่น กล้วย น้อยหน่า มะม่วง มะเขือ ยางนา เป็นต้น

โอกาสนี้ นายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ในวันนี้ โดยเฉพาะการปลูกกระชาย ขิง ฟ้าทะลายโจร นั้น ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ โดยพบว่าสารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่ามีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยให้รับประทานฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ วันละ 180 มิลลิกรัม เป็นเวลา 5 วัน จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายจนทั่วโลกให้การยอมรับ จึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถนำมาช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนรอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ ผมขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ให้เกิดความต่อเนื่อง ให้เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆ หลายโรค รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และความรักห่วงใยพี่น้องประชาชน จากท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน”

ขณะที่ เจ้าของแปลงได้เปิดเผยว่า “ขอขอบคุณหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด อำเภอ นพต. และทุกท่านให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน หลักกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมวางแผนการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น พืชสวนครัว อื่นๆ โดยเฉพาะ ขิง ตะไคร้ กะเพรา โหระพา บวบ รวมถึงพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา และพริก โดยเฉพาะการปลูกกระชาย ขิง ฟ้าทะลายโจร นั้น ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ นอกจากนั้น ยังได้มีการห่มดินด้วยฟาง เพื่อบำรุงดิน และปกป้องหน้าดิน การปลูกต้นไม้บริเวณริมบ่อและคลองไส้ไก่ ตลอดจนการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด” เจ้าของแปลงกล่าวด้วยความเชื่อมั่น

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี และ สพอ.นาตาล…ภาพข่าว/รายงาน