พด. รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. กรมพัฒนาที่ดิน รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 (PMQA หมวด1) ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม จากคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร และ ผอ.กอง/สำนัก ส่วนกลาง ร่วมรับการตรวจประเมินฯ กรมฯ ได้นำเสนอความโดดเด่น แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์ที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จ และแนวทางที่กรมฯ จะดำเนินงานต่อไปในอนาคต

โดยในปี พ.ศ.2564 กรมฯ ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ในหมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ในขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 แล้ว ในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมิน ขั้นตอนที่ 3 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ผ่านระบบบแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร