พช.ร้อยเอ็ด ถอดบทเรียน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคำบลดงครั่งน้อย ต้นแบบตำบลดีเลิศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ อันดับ 1 ของประเทศ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางลัดดาวรรณ แสงทับ พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย นายกฤษณพงศ์ หงษ์ทะนี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล พร้อมด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลง 15 คน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ของตำบลดงครั่งน้อย ร่วมกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียนให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้นำตำบลอื่นเป็นแบบอย่างในการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลของตนเอง

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขึ้น เพื่อต่อยอดเสริมแกร่งในการสร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดให้มีการประกวดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศขึ้น ผลปรากฏว่าตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัยจั งหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการพิจารณาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานฯ คณะกรรมการประกวดฯ และคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการประกวด ดังกล่าว ด้วยระบบ zoom cloud meeting

ในการนี้ นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้กล่าวชื่นชมผู้นำทั้ง 13 หมู่บ้านของตำบลดงครั่งน้อยที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจนเป็นผลให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้นำแต่งละหมู่บ้านเกิดการตื่นตัว แลขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชนของตนเอง ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา หมู่ ไก่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร นำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันในสังคมมีการแบ่งปัน เอื้ออารีย์ แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 ก็ยังมั่นใจว่าสามารถอยู่ได้ในเรื่องอาหาร พร้อมแบ่งปันให้กับตำบลอื่น หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส โคโรนา 2019 (Covid -19) ตามโครงการปันรัก ปันสุข ซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นการขยายผลการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากหมู่บ้านสู่ตำบล ตำบลสู่อำเภอ อำเภอสู่จังหวัดหวัด ต่อไป และในวันนี้ที่ประชุมมีมติในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ปลูกสมุนไพรสู้ภัยโควิด จำนวน 1แปลง

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแบ่งปันสมุนไพร ต้นกล้า/กิ่งพันธุ์ ขยายผลสู่ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปันรักปันสุข การแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งเครื่องและผักสวนครัวมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าว กรมการพัฒนาชุมชน