อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เปิดปูม “ชุมชนตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนดีเลิศ ปี 64” รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท จากกิจกรรมคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศอย่างเข้มข้นของปี 2564

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดปูม “ชุมชนตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนดีเลิศ ปี 64” มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ โดยมี ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการประกวดฯ และคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาคี จำนวน 11 ท่าน ดำเนินการประกวดตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยระบบ zoom cloud meeting และตัดสินให้ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิวัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ และรับงบประมาณสนับสนุน1,000,000 บาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถของผู้นำชุมชน เพื่อเป็นกลไกลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเป็นกำลังหลักในการ “คิด ทำ นำ เปลี่ยน”ผ่านโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้คติพจน์ หรือ Motto ว่า “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ

โดยมี ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานฯ คณะกรรมการประกวดฯ และคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาคี จำนวน 11 ท่าน ดำเนินการประกวดตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยระบบ zoom cloud meeting และตัดสินให้ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิวัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ และรับงบประมาณสนับสนุน1,000,000 บาท

ในโอกาสนี้ ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมในความเพียรพยายามสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม กับชุมชนตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศ รวมตลอดถึงระดับดีเด่น 17 ตำบล และพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 1,000 ตำบล 15,000 คน ทั่วประเทศความสำเร็จของโครงการนี้นอกจากการเชิดชูเกียรติสร้างแรงจูงใจต่อการขับเคลื่อนงาน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น Change for Good แล้ว ยังมีนัยยะถึงการเสริมสร้างพลังบวกพัฒนาผู้นำ โดยคุณค่าวัดจากความสุขที่สมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ เป็นอย่างน้อย
ได้แก่เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นเวทีสรุปผลการดำเนินงานและการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ ผลงานการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพดังกล่าว จะเป็นแบบอย่างในการถอดบทเรียนความสำเร็จบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลเป็นแบบอย่างสร้างพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดเป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศูนย์แบ่งปันสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนหนุนสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมให้กระจายไปทั่วทุกตารางนิ้วของประเทศไทย ที่สำคัญอย่างที่สุด คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลต่อไป

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าว กรมการพัฒนาชุมชน