คพ.ติดตามการกำจัดสารสไตรีน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดี คพ. นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมคณะ ร่วมติดตามการกำจัดของเสียอันตราย กรณีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

นายอรรถพล กล่าวว่า จากการนำสารสไตรีน ที่เหลือจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ มากำจัดทำลาย ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้เดินทางมาตรวจติดตามการเผาทำลาย ซี่งพบว่า กระบวนการเผาทำลายของเสียอันตรายจะต้องควบคุมอุณหภูมิ และระยะเวลาของไอของเสียที่เกิดจากการเผาทำลายให้อยู่ภายในเตาให้นานเพียงพอที่จะเผาไหม้หรือเผาทำลายได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยระบบการเผาไหม้แบบ 2 ห้องเผา ประกอบด้วย

1.ส่วนเผาไหม้ที่หนึ่ง เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) ออกแบบตามข้อกำหนดของ US.EPA. โดยทำการเผาของเสียอันตรายที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส

2.ส่วนเผาไหม้ที่สอง เตาเผาแบบแนวตั้ง (Secondary Combustion Chamber: SCR) ก๊าซที่เกิดขึ้นจากเตาเผาแบบหมุนจะเข้าสู่บริเวณเผาไหม้ส่วนที่สอง ซึ่งเป็นบริเวณที่การเผาไหม้จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ด้วยอุณหภูมิ 1,000 ถึง 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเผาไหม้ก๊าซเสีย สุดท้ายปล่อยทางปล่องเป็นไอน้ำ ไม่เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการวัดค่าอากาศปากปล่องผ่านระบบศูนย์ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ

นายอรรถพล กล่าวว่า ภายในห้องระบบปฏิบัติการ มีระบบควบคุมมลพิษ ซึ่งประกอบด้วย

1.ระบบป้องกันการเกิดสารไดออกซินในเถ้าหนัก (Bottom ash cooling system)

2.หอลดอุณหภูมิ (Partial Quench Tower)

3.ระบบฉีดปูนขาวและถ่านกัมมันต์ (Dry Lime & Activated Carbon Injection System)

4.ระบบถุงกรอง (Bag Filter House))

5. ระบบทำความชื้นเถ้าเบา (Fly ash moisturizer)

6. ระบบกำจัดสารประกอบไนโตรเจน (Selective Catalytic Reduction)

7. ระบบการลดก๊าซที่มีกลิ่นโดยการดูดซับ (Adsorption)

8. ระบบลดไอกรดด้วยการดูดซึม (Packed Scrubber Tower)

ซึ่งมลพิษทั้งหมดจะถูกกำจัด เหลือแต่ไอน้ำที่ปล่อยออกจากปล่องสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ทางโรงงานยังมีระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) และส่งข้อมูลออนไลน์ไปยังนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับสารสไตรีนที่หลงเหลือจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่ามีประมาณ 1,000ตัน ขณะนี้ ได้ขนย้ายไปแล้วประมาณ 360 ตัน คาดว่าจะใช้เวลาในการขนย้ายอีก 7-9 วัน และบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) สามารถเผาทำลายได้ชั่วโมงละ 1 ตัน จะใช้เวลาประมาณ 40-50 วัน คพ.จะติดตามการขนย้ายและการเผาทำลายต่อไป ในส่วนของคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงบริษัท หมิงตี้ จำกัด ขณะนี้ได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว นายอรรถพล กล่าว