“ปส. ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี”

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ปส. และ มทร.ธัญบุรี มีเจตนารมณ์เดียวกันที่จะมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการผสานความร่วมมือ เชิงวิชาการทั้งในด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี การพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแบบและผลิตเครื่องมือวัดรังสีที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ มทร.ธัญบุรี โดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะยกระดับความสามารถด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยเทียบเท่าระดับสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4304