🏣 พช.บึงกาฬ: ร่วมแรงร่วมใจเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.”อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายสยัมภู แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ พร้อมด้วย นางสาวนภสร มากสมุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมวันเอามื้อสามัคคี พช.โซ่พิสัย โดยมี นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ

นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงาน มีหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอโซ่พิสัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโซ่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย ผู้นำ อช. นพต. และครัวเรือนต้นแบบฯ อำเภอโซ่พิสัย เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงนายสังคทัศน์ สุวรรณไตร บ้านทรายทอง หมู่ที่15 ตำบล โซ่ อำเภอ โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ กรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ไร่ เจ้าของแปลงมีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมโครงการฯ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง

นายสยัมภู แพงจันทร์ ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ฯ ได้พบปะกับน้องนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และพูดถึง กิจกรรมเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามหลักทฤษฎีใหม่เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ชุมชนต้องมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำนองเดียวกัน”การลงแขก”แบบดั้งเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่าย”โคก หนอง นา พช.”คือการจัดการพื้นที่ในรูปแบบต่างๆตามภูมิสังคมอีกทั้งเน้นย้ำการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กระชาย เป็นสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคภัย ตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย

1.กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

2.การเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน

3.กิจกรรมกล่าวเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

4.กิจกรรมทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

5.กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ต้านโรคภัย

6.กิจกรรมทำแซนวิชปลา

7.กิจกรรมปฏิบัติการห่มดิน เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช

8.กิจกรรมเพาะเห็ด

9. กิจกรรมสรุปถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้

จัดขึ้น ณ แปลง นายสังคทัศน์ สุวรรณไตร หมู่ที่ 15 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Vovid -19)

Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

📷 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ