❤ พช. สมุทรปราการ เตรียมความพร้อม Kick off แปลงสมุนไพรไทยต้านภัย Covid -19 ตำบลคลองนิยมยาตรา ❤️

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ลงพื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตรา เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่แปลงสมุนไพรไทยต้านภัย Covid -19 ร่วมกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา นำโดยนางเปรมวดี บุญมี ประธานผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา

จากผลการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบที่ 2 และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยหลัก 3 สร้าง คือ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จนนำไปสู่การถ่ายทอดทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์ตำบลคลองนิยมยาตราขึ้นมา และเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา ได้รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เช่น กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น พืชสวนครัว อื่นๆ โดยเฉพาะ ขิง ตะไคร้ กะเพรา โหระพา บวบ รวมถึงพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา เป็นต้น ในพื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตรา

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒาชุมชนอำเภอบ่างบ่อ ได้ดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงาน ของคณะทำงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบล ระดับดีเด่น ตามประเด็น ดังนี้

1.สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความคาดหวังอะไรหรือไม่ อย่างไร

2.ปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ผลการดำเนินงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จ

3.ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของกิจกรรม

4.ได้เรียนรู้อะไรบ้างกับการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว สร้างวิถีของการพึ่งพาตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสร้างวิถีชุมชนเกื้อกูล สพอ.บางบ่อ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

💕 บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร

🎥ภาพถ่าย:ข่าว สพจ.สมุทรปราการ/สพอ.บางบ่อ