คณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจจุดขยายผลขับเคลื่อน “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน วัดไตรมิตรวิทยาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษานายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลจุดดำเนินการขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน วัดไตรมิตรวิทยาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่จำนวน 55 ไร่

โดยได้รับความเมตตาจากพระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม นำสำรวจพื้นที่และอำนวยความสะดวก และมีนายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวพรรณิภา ไกรรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนายพรประดิษฐ์ นันขุนทด กำนันตำบลขนงพระ ร่วมสำรวจพื้นที่

คณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่า การลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดดำเนินการขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้เข้าพบสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน และสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ กล่าวตอบว่า

“อาตมาขออนุโมนากับกรมการพัฒนาชุมชน โครงการ โคก หนอง นา เป็นโครงการที่ดีในการสร้างความมั่นคงเรื่องอาหารให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ซึ่งวัดไตรมิตร มีที่ดินอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม วัดไตรมิตร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 75 ไร่ ยินดีให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้ออกแบบ จัดสรร ทำเป็น “โคก หนอง นา” โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงพระภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาอยู่ รวมถึงการสงเคราะห์ญาติโยม และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินหรือไม่มีที่ปลูกผัก ให้สามารถใช้ที่ดินของวัดเพื่อปลูกพืชผักเพื่อทำมาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ทั้งนี้ จึงได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ลงพื้นที่ประสานการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลกับเจ้าคุณโฮ้ หรือ พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล ในการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา ” ของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน รายงาน