รฟม. มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้แก่ สำนักงานเขตดุสิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ รฟม. ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าอาคารเปรมประชากร ชั้น 1 สำนักงานเขตดุสิต เพื่อให้ทางสำนักงานเขตดุสิตได้นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนเป็นลำดับต่อไป

——————————————————————

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2716 4000 ต่อ 1746
โทรสาร 0 2716 4019
Email :pr@mrta.co.th