ครบรอบ 119 ปี กรมชลประทาน

Featured Video Play Icon

วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 119 ปี ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ตลอดระยะเวลาในปี 2563 ที่ผ่านมา กรมชลประทานทุ่มเททำงานจนสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 71,792 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 160.46 ล้านลูกบาศก์เมตร  และในปี 2564 นี้กรมชลประทานมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 269,500 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้ได้ 96.88 ล้านลูกบาศก์เมตร และมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานชลประทานภายใต้การขับเคลื่อนงาน 3 ด้าน ได้แก่ มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และเพิ่มคุณค่าการให้บริการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป