อธิบดีน้ำบาดาล ติดตามโครงการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน จ.กาญจนบุรี

Featured Video Play Icon

“ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน 9 หมู่บ้าน ได้ใช้ทั้งอุปโภคบริโภค และการเกษตร ย้ำขอให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนนบุรี มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 18,000 ขวด รวมถึงแกลลอนบรรจุน้ำขนาด 20 ลิตร และ 5 ลิตร ให้แก่ เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้นำไปใช้ประโยชน์ และช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในพื้นที่หินแปรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภค ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 15 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ปัจจุบันกำลังดำเนินการในระยะที่ 2 งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ที่สุดให้เหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยาและสภาพพื้นที่ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 5,200 คน ได้รับน้ำสะอาดจากระบบประปาอย่างทั่วถึง