สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ฝึกทักษะเตรียมเข้าทำงานพัฒนาฝีมือ…เยาวชนไทย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดหางานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และพึ่งพาตนเองด้วยความภาคภูมิใจ

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จึงได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ระยะเวลา 3 เดือน แบ่งเป็นฝึกอบรมในสพร. 2 เดือน และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน เพื่อเรียนรู้สร้างประสบการณ์ในการทำงาน ได้แก่ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 2 คน ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 2 คน และช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC จำนวน 6 คน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ทุกหลักสูตรฟรี มีบริการหอพักให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไป-กลับ มีค่าเบี้ยเลี้ยง ชุดฝึกอบรม และทุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ซึ่งแต่ละหลักสูตรรับจำนวนจำกัดเพื่อให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งจุดกดเจล พร้อมจุดคัดกรอง และมีโอกาสในการบรรจุเข้าทำงานหลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรม สนใจติดตามรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่ www.dsd.go.th /Samutprakan หรือโทรสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2315-3802 , 0 2315-3799 ในวัน เวลา ราชการ