อธิบดีกรมเจ้าท่า ออกประกาศเพิ่มเติมคุมเข้มมาตรการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศกรมเจ้าท่าที่ 146/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 และต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป ซึ่งปัจจุบันปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าทั้งในระดับโลก ประเทศเพื่อนบ้านและในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ให้จำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มบุคคลขั้นสูงสุด รวมทั้งการกำหนดเวลาออกนอกเคหะสถานควบคู่ไปกับมาตรการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศ กำหนดแนวปฏิบัติให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และผู้โดยสาร เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ดังนี้

1. ประกาศของกรมเจ้าท่าฉบับใดที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศนี้บังคับ

1.1. ยกเลิกข้อ 2 (1) ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 75/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 และใช้ข้อความนี้แทน

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาปรับลดจำนวนเที่ยวการเดินเรือในการให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด ยกเว้นในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งจะมีประชาชนใช้บริการเดินทางเป็นจำนวนมาก พิจารณาเพิ่มจำนวนเที่ยวการเดินเรือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยต้องคำนึงถึงมาตรการการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A โดยเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (M-Mask wearing)

2. เพิ่มข้อความต่อไปนี้ (6) ของข้อ 2 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 75/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 เมษายน 2564

2.1 ให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการใช้เรือโดยสารปรับอากาศและเรือโดยสารที่เป็นระบบปิด กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เรือโดยสารดังกล่าว เรือโดยสารจะต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม มีระบบวิธีการป้องกันการแพร่การะจายของเชื้อโรค ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เครื่องปรับอากาศ ประตูทางเข้าออก ที่นั่งและพื้นที่ภายในเรืออย่างสม่ำเสมอ

3. ยกเลิกข้อความข้อ 6. ของประกาศกรมเจ้าท่าที่ 75/2564เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 และใช้ข้อความนี้แทน

3.1 เรือโดยสารที่ให้บริการในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ งดการให้บริการในช่วงเวลา ตั้งแต่ 21.00 – 04.00 น. ประกาศนี้ จะมีผลบังคับเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางน้ำทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมเจ้าท่า และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในประเทศไทย พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำท่าเทียบเรือ และบริการประชาชน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1199 เจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง

” เราจะผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกัน “