ภูมิใจ ไชโย ทำสำเร็จ ปิดจ๊อบงานขุด “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ทั้งงบกรมและงบเงินกู้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.อ.อ.ทรงพล ฉายแสง พัฒนาการอำเภอไชโย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไชโย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงของนายประคอง หมีทอง ขนาด 1 ไร่ ประเภทดินร่วนปนทราย ณ หมู่ 4 บ้านบางท้ายวัด ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (งบกรม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้ดำเนินการขุดปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จเป็นแปลงสุดท้ายของอำเภอไชโย

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง สามารถบริหารจัดการชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน

จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการฯ ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 34 แปลง และขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 10 แปลง รวมทั้งสิ้น 44 แปลง งบประมาณ 2,576,800 บาท และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขนาดพื้นที่ไร่ 1 จำนวน 82 แปลง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 17 แปลง รวมทั้งสิ้น 99 แปลง งบประมาณ 5,474,400 บาท รวมงบประมาณทั้ง 2 โครงการฯ 8,051,200 บาท ในระดับอำเภอไชโย ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 7 แปลง (งบเงินกู้) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบกรม) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 13 แปลง ขนาด 3 ไร่ จำนวน 1 แปลง อีกทั้งยังมีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นตพ.) ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 10 คน ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พ.อ.อ.ทรงพล ฉายแสง พัฒนาการอำเภอไชโย เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 7 แปลง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 13 แปลง ขนาด 3 ไร่ จำนวน 1 แปลง รวมทั้งหมด 21 แปลง ในวันนี้แปลงของนายประคอง หมีทอง ถือเป็นแปลงสุดท้ายที่ได้ดำเนินการขุดปรับปรุงพื้นที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือเป็นความสำเร็จของ สพอ.ไชโย ที่สามารถขับเคลื่อนโครงการในขั้นตอนการขุดให้สำเร็จได้ทั้ง 21 แปลง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ จนเกิดเป็นภาพความสำเร็จในวันนี้ ในขั้นต่อไปมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้ทุกแปลงพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้จริง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัว และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นหลักประกันในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง แก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ยกระดับขีดความสามารถของชุมชนให้พึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ภูมิใจไชโย

กรมการพัฒนาชุมชน ภาพข่าว/รายงาน :