การนัดหมายฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฯกลางบางซื่อ สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ไม่รับลงทะเบียนนัดหมายหน้างาน

การนัดหมายฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่รับลงทะเบียนนัดหมายหน้างาน

ติดต่อนัดหมายเข้าฉีดวัคซีนผ่าน“ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม”เท่านั้น

โทร 02 792 2333

สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถ Walk in เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ทันทีและไม่มีการฉีดให้สำหรับผู้ติดตาม