ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ภัยใน 5 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว

11 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ภัยใน 5 จังหวัด แยกเป็น อุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ตรังนครสวรรค์ และระนอง รวม 5 อำเภอ 12 ตำบล 28 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 110 ไร่ ถนนเสียหาย 1 จุด วาตภัย 3 จังหวัด ได้แก่ พังงา ระนอง อุตรดิตถ์ รวม 4 อำเภอ 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 8 หลัง ดินโคลนถล่ม 2 จังหวัด ได้แก่ ตรัง และระนอง รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครสวรรค์ และระนอง รวม 5 อำเภอ 12 ตำบล 28 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 110 ไร่ ถนนเสียหาย 1 จุด แยกเป็น ตรัง เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ รวม 5 ตำบล17 หมู่บ้าน นครสวรรค์ เกิดอุทกภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอชุมตาบง และอำเภอตากฟ้า รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ระนอง เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง และอำเภอกระบุรี รวม 5 ตำบล8 หมู่บ้าน

พื้นที่เกิดวาตภัย 3 จังหวัด ได้แก่ พังงา ระนอง อุตรดิตถ์ รวม 4 อำเภอ 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 8 หลัง แยกเป็น พังงา เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอตะกั่วทุ่งรวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ระนอง เกิดวาตภัยในอำเภอเมืองระนอง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน อุตรดิตถ์ เกิดวาตภัยในตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย รวม 1 หมู่บ้าน

พื้นที่เกิดดินโคลนถล่ม 2 จังหวัด ได้แก่ ตรัง และระนอง รวม 3 อำเภอ3 ตำบล3 หมู่บ้าน  แยกเป็น ตรัง เกิดดินสไลด์ปิดทับ เส้นทางสัญจรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง ระนอง  เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น และเส้นทางสัญจรในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง

ปัจจุบันทุกพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง