ออกให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนในชุมชนเขตหลักสี่ริมคลองเปรมประชากร

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตหลักสี่ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนในชุมชนเขตหลักสี่ริมคลองเปรมประชากร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ จำนวน 3,200 คน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณทุกองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มและแบ่งปันวัคซีนบริจาคเพื่อประชาชนกลุ่มเปราะบาง และบุคลากรจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ที่สานหัวใจร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน