ผู้นำทำให้ดู “นายอำเภอติดดิน แห่งถิ่นสำโรง” รวมพลังเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช. ผาสุก” จ.อุบลราชธานี ภายใต้ Concept “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วย นายธงชัย ครุฑแทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสะท้อน ปราบจันดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางศิรินุช สูงสุด พัฒนาการอำเภอสำโรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) วิทยากรจากทีม SAVEUBON และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมลงแขก เอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ณ แปลงครัวเรือนพัฒนา (Househole Lab Model for quality of life : HLM) นางจินดา ปราบจันดี พื้นที่ 3 ไร่ บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีการแบ่งหน้าที่วางแผนการเอามื้อสามัคคี เริ่มจากการสร้างความรู้ เตรียมความพร้อมกิจกรรม จากนั้นแบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นการเรียนรู้ขั้นตอนตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เช่น การร่วมกันเอามื้อห่มดิน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า 5 ระดับ การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และพืชเศรษฐกิจ เช่น ข่า กล้วย ฝรั่ง มะม่วง พะยูง ยางนา เป็นต้น โดยเมื่อเสร็จจากกิจกรรมลงมือปฏิบัติก็มีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยแต่ละคนนำอาหารจากบ้านตนเอง ซึ่งเป็นผลผลิตมาแบ่งปันกัน และในระหว่างการทานอาหารก็จะมีการแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ การล้อมวงสนทนา เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ทำจริง ซึ่งนอกจากจะได้มีการพัฒนาพื้นที่ของครัวเรือนต้นแบบ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติแล้ว ยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงจากการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมเอามื้อสามัคคีทุกคน เกิดเครือข่ายเอามื้อสามัคคีของครัวเรือนต้นแบบ ที่จะคอยช่วยเหลือกันเอามื้อสามัคคีในแปลงอื่น ๆ ต่อไป

โอกาสนี้ นางจินดา ปราบจันดี เจ้าของแปลง HLM มีความพึงพอใจและเปิดเผยว่า “ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอสำโรง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในครั้งนี้ ตนรู้สึกดีใจและมีความสุขได้ที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้มาก หลังจากที่เข้ารับการอบรมและขุดปรับพื้นที่แปลงตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และหลักกสิกรรมธรรมชาติ เป็นที่เรียบร้อย สุดท้าย ขอขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ที่นำงบประมาณมาช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องประชาชน ในยามที่กำลังประสบปัญหาจากภัยโควิด-19 ให้สามารถพึ่งตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

ขณะที่ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง เจ้าของฉายา “นายอำเภอติดดิน แห่งถิ่นสำโรง” ได้พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าของแปลงในพื้นที่ว่า “ขอชื่นชมการดำเนินงานเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนถิ่น และการช่วยเหลือเกื้อกูล โดยในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาชุมชนให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคี เป็นสังคมแห่งความเกื้อกูล เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งเป็นน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสืบสาน รักษา ต่อยอด และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการพึ่งตนเองและสร้างทางรอดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผมมุ่งหวังให้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” เป็นการจัดการพื้นที่เหมาะสม ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาช่วยกันลงแขกเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ขอให้ท่านมีความสุขและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป” นายปรีดา กล่าวอย่างมีความสุข หลังจากร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี และ สพอ.สำโรง ภาพข่าว/รายงาน