เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง (บวร) ขับเคลื่อนอาณาจักรโคก หนอง นา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้ นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอเดชอุดม (นพต.) จำนวน 88 คน ร่วมกับพระครูเวตวันวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม, พระครูสุภัทรปุณณธาดา เจ้าคณะตำบลนาเจริญ, พระครูสุขุมวรรโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ, ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56, ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225, ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี, และ คณะครูโรงเรียนวัดเวตวัน  ร่วมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เอาแฮงสามัคคี โคก หนอง นา (บวร) โมเดล เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ แปลงโคก หนอง นา บวร โมเดล ของพระครูเวตวันวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ม.31 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในปลูกพืชในพื้นที่ขนาด 5 ไร่ และมีการวางแปลนปลูกพืชให้เป็นไปตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ดังนี้

หญ้าแฝก 40,000 ต้น

กล้วยน้ำว้า 500  หน่อ

กล้วยหอม 100 หน่อ

มะพร้าวน้ำหอม 20 ต้น

ปุ๋ยคอก 100 กระสอบ

ฟาง 500 ก้อน

ไม้ป่า 500 ต้น

และพืชผักชนิดอื่นๆ

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

กรมการพัฒนาชุมชน ภาพข่าว/รายงาน