รองผู้ว่าฯกระบี่ ชื่นชมหลักสูตรอบรม “โคกหนองนา” เป็นการเรียนรู้แบบ learning by doing ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.30 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมาย นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 10 (รุ่นที่ 2 ที่จัดในจังหวัดกระบี่)

โดยมีนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานสรุปผลการอบรม และมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมในพิธีปิดการฝึกอบรม ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ครัวเรือนต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา และอำเภอเหนือคลอง จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมขนนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง ฯ ได้กล่าวชื่นชมที่หลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมในลักษณะ learning by doing มีการฝึกอบรมอย่างจริงจังถึง 5 วัน 4 คืน ตั้งแต่ 05.00 – 21.00 น.ในแต่ละวันทำให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังได้กล่าวเน้นย้ำกับผู้อบรมว่า “ขอให้เชื่อมั่นว่าการทำโคกหนองนาจะทำให้การประกอบอาชีพมีความมั่นคง มั่นคง และยั่งยืน สามารถที่จะทำให้รอดพ้นจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้”

กรมการพัฒนาชุมชน ภาพข่าว/ รายงาน