รองผู้ว่าอยุธยา เป็นประธานพิธีอุปสมบทสามเณร ฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญ 7 ประโยค

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีอุปสมบทสามเณร ฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญ 7 ประโยค ร่วมกับ คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระอุปฌาย์ ซึ่งก่อนเข้าพิธีอุปสมบท พระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์ ได้แสดงพระธรรมเทศนา จำนวน 1 กัณฑ์

จากนั้น ได้แห่เวียนรอบพระวิหาร 3 รอบ เข้าสู่ภายในพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีอุปสมบท สามเณร ฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญ เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2542 ปีเถาะ ที่บ้านสนวน ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่ออายุได้ 13 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูพิชัยเดชารักษ์ วัดช่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ วิทยฐานะล่าสุด ในปี 2562 สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค จากสำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ.2564 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความสามารถพิเศษและได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกร/วิทยากรบรรยายสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่ง 1 เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนนักศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นคณะกรรมการควบคุมการสอบธรรมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากนั้น เวลา 10.00 น. พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้มอบสิ่งของเป็นเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนเป็นเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม จำนวน 300 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 50 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 16 อำเภอ ทั้งนี้ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในนามคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนละ 50 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงอีกด้วย