กรมการขนส่งทางรางออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับการเลื่อนหรือยกเลิกบัตรโดยสารเพื่อช่วยเหลือประชาชน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระจายไปทั่วเป็นวงกว้าง และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ข้อ 7 (2) ให้ประชาชนทั่วไปเดินทางข้ามเขตจังหวัดเท่าที่จำเป็น และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้เห็นชอบให้ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทาง/มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการยกเลิกวันหยุดราชการดังกล่าว เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเลื่อนหรือยกเลิกบัตรโดยสารและที่พัก เป็นต้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล ระบบขนส่งทางราง จึงได้ออกประกาศให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เป็นผู้ให้บริการรถไฟระหว่างเมือง พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่ขอยกเลิกการเดินทางหรือขอเลื่อนกำหนดการเดินทางตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดเท่าที่จำเป็น รวมถึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบเพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการตรวจคัดกรองการเดินทางของผู้โดยสารและปฏิบัติ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมจำกัดและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ต่อไป

***********************************************

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.)
โทรศัพท์ 0 2164 2607 Website www.drt.go.th