กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2564” ให้ครอบคลุม เหมาะสมกับสภาวการณ์และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2564 ให้ทันสมัย ครอบคลุม เหมาะสมกับสภาวการณ์และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการได้ จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า มีนิติบุคคลจำนวนมากที่ใช้บริการสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาแล้วว่าสำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำงบการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้งบการเงินในด้านการตัดสินใจ การลงทุน ซึ่งจะเป็นผลกระทบในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

กรมฯ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2564 ให้ทันสมัย ครอบคลุม เหมาะสมกับสภาวการณ์และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

1.ปรับปรุงข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งข้อกำหนดเพิ่มเติมในเรื่อง บริบทองค์กรของสำนักงานบัญชี และการดำเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาส เป็นต้น

2.การยกเลิกแบบคำขอรับหนังสือรับรอง (ร.สบ.๑) แบบคำขอต่ออายุหนังสือรับรอง (ร.สบ.๒) และแบบคำขอทั่วไป (ร.สบ.๓) โดยการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ (e-Accfirm)

นอกจากนี้ ยังกำหนดเครื่องหมายรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สำนักงานบัญชีไทยปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการยกระดับให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm)

สำหรับ สิทธิประโยชน์ของสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรม คือ

1.ได้รับหนังสือรังรอง

2.ได้รับการเผยแพร่ชื่อและที่ตั้งของสำนักงานบัญชีให้สาธารณชนทราบ

3.ใช้เครื่องหมายรับรองตลอดอายุของหนังสือรับรอง (3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง)

4.หัวหน้าสำนักงานบัญชี หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการในสำนักงานบัญชี ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

5.หัวหน้าสำนักงานบัญชีเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้หัวหน้าสำนักงานบัญชีเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

สำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานบัญชีให้มีการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับคุณภาพสำนักงานบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้บริการของสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานการให้บริการ อธิบดี กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน 1570 ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ กองกำกับบัญชีธุรกิจ โทร 02 547 5981 ,02 547 4414 อีเมล์ accountingdbd@hotmail.com และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

******************************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ ฉบับที่ 124 / วันที่ 9 กรกฎาคม 2564