🔶 จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบแปลง “โคก หนอง นา พช ” CLM 15 ไร่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต.ผาบ่อง อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ รับมอบแปลง โคก หนอง นา พช. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (Community Lab Model for quality of life : CLM ) ขนาด 15 ไร่ ของนางศรีจันทร์ ปิตานี บ้านแม่จ๋าน้อย ม.6 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี นอ.ขจรศักดิ์ สายบุญ รองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เป็นผู้ส่งมอบ ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบแปลง

พร้อมกันนี้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,น.อ.ขจรศักดิ์ สายบุญ รอง ผบ.นพค.36 ,กำลังพล นพค.36 ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าจากกรมป่าไม้ ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” ปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบๆบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เพื่อช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น สำหรับวันนี้มีการปลูกหญ้าแฝก จำนวนทั้งสิ้น 70,000 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้

นางศรีจันทร์ ปิตานี เจ้าของแปลง กล่าวว่า ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนในชุมชน และผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ และขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และทหารจาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ที่เข้ามาขับเคลื่อนโครงการฯ ช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และจะขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จต่อไป

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งหมด จำนวน 103 แปลง แยกเป็น พื้นที่เรียนรู้ฯชุมชนต้นแบบ (Community Lab Model for quality of life : CLM) จำนวน 4 แปลง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) จำนวน 99 แปลง โดยพื้นที่เรียนรู้ฯชุมชนต้นแบบ (CLM) จำนวน 4 แปลง กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขอความอนุเคราะห์กองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สนับสนุนเครื่องจักร ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล เพื่อดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ขุดบ่อกักเก็บน้ำ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล