จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ลงพื้นที่พิจารณาผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก จากจำนวน 13 หมู่บ้าน ทั้ง 13 อำเภอ ให้เหลือ 3 หมู่บ้าน แล้วตัดสินให้เหลือเพียง 1 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ซึ่งมีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

โดยในภาคเช้า คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ ณ บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีส่วนราชการ ผู้นำ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายนิคม โสนะชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าเดื่อ หมู่ 2 เป็นผู้นำเสนอผ่านคลิปวิดีโอสรุปผลการดำเนินงาน โดยส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้ง การปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ การทำบัญชีครัวเรือน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ กลุ่มองค์กรที่มีในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนต่างๆ เพื่อให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนได้ง่าย มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าในชุมชนอย่างเสื่อกก รวมกลุ่มปลูกและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผักต่างๆ เนื่องจากบ้านท่าเดื่อ มีภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม มีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การทำขันบักเบงไว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านทุกๆวันพระ โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชุมชน คอยสอนแนะเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดำเนินรอยตามวิถีชีวิตอันเรียบง่าย สร้างความสุขร่มเย็น เป็นภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจแก่คนในชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาการทอเสื่อกกให้เด็กๆเยาวชนสืบสานต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

ซึ่งในวันนี้ ผู้นำบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ได้นำคณะกรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาครัวเรือนต้นแบบและฐานเรียนรู้ของชุมชน จำนวน 6 จุด อาทิ ครัวเรือนของเยาวชนต้นแบบสัมมาชีพชุมชน นางสาวเจนจิรา สิทธิวงษา บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 11บ้านท่าเดื่อ ซึ่งมีความชื่นชอบการทำอาชีพเกษตรกร ในวัยเพียง 20 ปี แต่สามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ จนสามารถดูแลครอบครัวได้ มีทั้งเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เป็ด ปลาดุก ปลูกแก้วมังกร ฝรั่ง ตะไคร้ ผสมผสานในพื้นที่เดียว ทำอาหารสัตว์ และทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง ต่อจากนั้นทางคณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านท่าเดื่อ หมู่ 2 ที่มีกิจกรรมทอเสื่อกก แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก การเย็บผ้า กระเป๋า เป็นต้น จากนั้นเดินทางต่อไปยังครัวเรือนต้นแบบสัมมาชีพชุมชน นายสังเวียน ดวงเพ็งมาตร บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 2 ซี่งมีการปลูกพืชผักผสมผาน แปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำบัญชีครัวเรือน จากนั้นทางคณะฯ ได้เดินทางไปดูจุดแสดงสินค้า OTOP ชุมชนบ้านท่าเดื่อ-บ้านท่ามะเดื่อ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลากหลาย เป็นการแปรรูปจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นอย่างต้นกก จุดต่อไปเป็นครัวเรือนต้นแบบฯ นางทองศรี แดนวงดร บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ซึ่งได้ทำเกษตรแบบผสมผสานเช่นเดียวกัน ทั้ง บวบงู ถั่วฝักยาว กล้วยน้ำหว้า เป็นต้น และจุดสุดท้ายเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านท่าเดื่อ หมู่ 2 และ หมู่ 11 ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังเป็นจุดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนอีกด้วย

หลังจากนั้น ในภาคบ่าย ทางคณะกรรมการคัดสรรฯ ได้เดินทางต่อไปยังบ้านไชยทอง หมู่ที่ 23 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่ม จากส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนบ้านไชยทอง

จากนั้น นายทองสูณ จำปาเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไชยทอง หมู่ที่ 23 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่น สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ หลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการขยะ โดยได้รับความร่วมมือจนกลายเป็นวิถีของคนในหมู่บ้านทุกครัวเรือน มีการจัดทำแปลงปลูกผักหน้าบ้านทุกครัวเรือน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน การนำวัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสินค้าสร้างรายได้ อีกทั้งการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการทำบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้ยังร่วมกันป้องกันความเสี่ยงของชุมชน จากวิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างเช่น สถานการณ์โควิด-19 โดยการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน และมีมาตรการป้องกันในชุมชนที่เข้มงวดรัดกุม เป็นต้น

จากการลงพื้นที่ ทั้ง 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย และบ้านไชยทอง หมู่ที่ 23 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2564 นี้ ทางคณะกรรมการคัดสรรฯ จะได้นำรายละเอียดร่วมกันประชุมพิจารณาสรุปผลการตัดสิน โดยจะประกาศให้ทราบผลอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

สำหรับการดำเนินกิจกรรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

มหาสารคามเมืองแห่งความสุขเมืองสะอาดอาหารดีมีภูมิคุ้มกันสานสัมพันธ์วิถีไทย
ChangeforGood
พัฒนาคือสร้างสรรค์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://mahasarakham.cdd.go.th/2021/07/08/640708-1