พช.อยุธยา ผนึกพลัง “บวร” kick off เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปลูกต้นไม้ ดำนา และปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา โดยมีนางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย พระมหาเฉลิมพล อาชิโต เจ้าอาวาสวัดช้างใหญ่ นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาการอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ดร.บุณฑริก รักนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบวรวิทยา 2 ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และจิตอาสาอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมฯ ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางเพลินตา รักนุช หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้

1.) ฐานเสวียนรักษ์โลก

2.) การทำปุ๋ยอินทรีย์

3.) ปลูกผักสวนครัว

4.) ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 7 ภาคี (ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และภาคสื่อมวลชน) น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,221,703,900 บาท สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 11,141 หมู่บ้าน

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหว้ดพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขนาดพื้นที่ไร่ 1 จำนวน 172 แปลง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 41 แปลง รวมทั้งสิ้น 213 แปลง และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือน และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อให้เห็นผลสำเร็จจากพื้นที่จริง อันจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

ดร.บุณฑริก รักนุช ลูกสาวเจ้าของแปลง กล่าวว่า มีความดีใจและมีความตั้งใจที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพราะเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้จริงในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่​มรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน และในอนาคตมีความมุ่งหวังจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล ได้ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิต รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยวน่าอยู่ น่าลงทุน

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา